Audio

Azərbaycan musiqisini dinlə

00:00
0%
00:00
62:40

Rafiq Babayev və Cəmil Əmirovun caz kompozisiyaları

Bura görkəmli bəstəkarlar Rafiq Babayev və Cəmil Əmirovun 1985-1987-ci illərdə bəstələdikləri caz kompozisiyaları daxildir.

48:02

Rafiq Babayevin Rauf Hacıyevin operettalarının mövzularına improvizələri

Bura Rafiq Babayevin görkəmli bəstəkar Rauf Hacıyevin operettalarının mövzularına improvizələri daxildir.

12:56

"Sədini oxuyarkən" simfonik poeması

"Sədini oxuyarkən" musiqi əsəri görkəmli bəstəkar Musa Mirzəyevin simfonik orkestr üçün bəstələdiyi lirik poemadır.

20:18

"Bayatı-Şiraz" simfonik muğamı

"Bayatı-Şiraz" simfonik muğamı görkəmli bəstəkar Süleyman Ələsgərovun muğam və xalq musiqisindən bəhrələnərək bəstələdiyi musiqi əsəridir.

17:46

"Leyli və Məcnun" simfonik poeması

"Leyli və Məcnun" simfonik poeması görkəmli bəstəkar Qara Qarayevin əsasında eyniadlı balet bəstələdiyi musiqi əsəridir.

35:37

"Rast" simfonik muğamı

"Rast" simfonik muğamı görkəmli bəstəkar və dirijor Niyazinin 1949-cu ildə bəstələdiyi musiqi əsəridir.

09:04

"Karvan" simfonik lövhəsi

"Karvan" simfonik lövhəsi görkəmli bəstəkar Soltan Hacıbəyovun 1945-ci ildə bəstələdiyi musiqi əsəridir.

03:50

"Koroğlu" operasından uvertüra

"Koroğlu" operası görkəmli bəstəkar Üzeyir Hacıbəylinin ilk dəfə 1937-ci ildə tamaşaya qoyulan musiqi əsəridir.

49:14

"Min bir gecə" baleti (II hissə)

"Min bir gecə" baleti görkəmli bəstəkar Fikrət Əmirovun 1979-cu ildə bəstələdiyi musiqi əsəridir.

34:54

"Min bir gecə" baleti (I hissə)

"Min bir gecə" baleti görkəmli bəstəkar Fikrət Əmirovun 1979-cu ildə bəstələdiyi musiqi əsəridir.

62:32

"Sevil" operasından ariyalar

Bura görkəmli bəstəkar Fikrət Əmirovun "Sevil" operasından olan ariyalar daxildir.

08:13

"Azərbaycan kapriççiosu"

"Azərbaycan kapriççiosu" görkəmli bəstəkar Fikrət Əmirovun 1961-ci ildə bəstələdiyi musiqi əsəridir.

19:14

"Nəsimi haqqında dastan" simfonik süitası

"Nəsimi haqqında dastan" simfonik süitası görkəmli bəstəkar Fikrət Əmirovun 1974-cü ildə bəstələdiyi musiqi əsəridir.

23:40

"Nizaminin xatirəsinə" simli simfoniyası

"Nizaminin xatirəsinə" simli simfoniyası görkəmli bəstəkar Fikrət Əmirovun 1947-ci ildə bəstələdiyi musiqi əsəridir.

11:17

"Simfonik rəqslər"

"Simfonik rəqslər" görkəmli bəstəkar Fikrət Əmirovun 1963-cü ildə bəstələdiyi musiqi əsəridir.

17:17

"Azərbaycan" simfonik süitası

"Azərbaycan" simfonik süitası görkəmli bəstəkar Fikrət Əmirovun 1950-ci ildə bəstələdiyi musiqi əsəridir.

17:12

"Gülüstan Bayatı-Şiraz" simfonik muğamı

"Gülüstan Bayatı-Şiraz" simfonik muğamı görkəmli bəstəkar Fikrət Əmirovun 1971-ci ildə bəstələdiyi musiqi əsəridir.

20:05

"Kürd-Ovşarı" simfonik muğamı

"Kürd-Ovşarı" simfonik muğamı görkəmli bəstəkar Fikrət Əmirovun 1948-ci ildə bəstələdiyi musiqi əsəridir.

26:42

"Şur" simfonik muğamı

"Şur" simfonik muğamı görkəmli bəstəkar Fikrət Əmirovun 1948-ci ildə bəstələdiyi musiqi əsəridir.

53:27

Fikrət Əmirovun əsərləri

Bura görkəmli bəstəkar Fikrət Əmirovun Azərbaycan teatr tamaşalarına bəstələdiyi musiqi əsərləri daxildir.